​Inženýrské sítě

KG systém SN4, SN8 a Ultra 16

Pro venkovní kanalizační rozvody dešťových a komunálních splaškových odpadních vod o teplotě max. 50°C, uložené v zemi, a pro přímé uložení v komunikacích (tř. SN8). Systém je vhodný také pro kanalizační přípojky.
Více informací

Tlakový systém PE

Pro venkovní rozvody studené pitné vody a užitkové vody, uložené v zemi o teplotě max. 60°C a dále pro dopravu odpadních médií, různých kapalin, tlakového vzduchu apod. Lze ho použít i pro bezvýkopové technologie a podtlakovou kanalizaci.
Více informací

Tlakový systém PVC

Pro technologické rozvody různých médií (voda, vzduch, chemikálie) o teplotě max. 50°C, a dále např. pro tlakovou nebo podtlakovou kanalizaci. Rozvody mohou být realizovány jako nadzemní, ale potrubí může být ukládáno i v zemi.
Více informací

Šachty

Šachty jsou určeny pro kompletaci kanalizačních a odvodňovacích rozvodů z hladkých (případně korugovaných) kanalizačních trubek (typy průběžné nebo sběrné), jako domovní revizní a čistící šachty nebo na hlavních řadech. Lze je také využít v drenážních systémech. Vpusti slouží k odvodnění chodníků a komunikací.
Více informací

Drenážní systémy

Pro plošné drenážování stavebních objektů proti vlhkosti, v zemědělství k plošnému odvodu vod z půdy, ke snížení hladin spodních vod, jako trativody, k odvodnění parkovišť, chodníků, sportovních hřišť apod. Kabelové chráničky jsou určeny k mechanické ochraně silových a sdělovacích kabelů, při stavbě silnic a dálnic, železničních koridorů a jinde.
Více informací

PP Korugovaná kanalizace - INCOR

Pro beztlakové, podzemní systémy kanalizace splaškové, dešťové nebo sanitární mimo konstrukce budov (kód oblasti použití „U"), prováděné v souladu s PN-EN 752 nebo projektované v souladu s PN-EN 1295-1. Může být použito také v oblasti meliorační, v zemědělství, při ochraně životního prostředí, pro stavby drenážních systémů nebo jako chráničky v telekomunikacích a energetice.
Více informací

Ceník​