Odpovědnost za obsah

Tyto webové stránky jsou určeny k poskytování obecných a základních informací o společnosti DYKA SRO a jejích přidružených společnostech včetně jejich související činnosti. Společnost DYKA SRO sice vynakládá přiměřené úsilí, aby poskytovala přesné, úplné a aktuální informace, ale tyto webové stránky, včetně obsahu, materiálů, informací a softwaru jimi zpřístupněných, jsou poskytovány uživateli „jak jsou“ a bez jakýchkoli záruk nebo prohlášení jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo mlčky předpokládaných. Přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání jsou na vlastní riziko uživatele. Společnost DYKA SRO odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli škody, například přímé, nepřímé, náhodné, následné a zvláštní škody, které byly údajně způsobeny přístupem a/nebo používáním těchto webových stránek nebo v souvislosti s tím, nebo za nepřítomnost jakýchkoli specifických informací. Není-li výslovně uvedeno jinak, nic, co je obsaženo na těchto webových stránkách, se nepovažuje za součást obchodních podmínek společnosti DYKA SRO. Společnost DYKA SRO může na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění kdykoli změnit a/nebo ukončit provoz všech částí těchto webových stránek a nenese odpovědnost za jejich aktualizaci. Společnost DYKA SRO nemůže nést odpovědnost za obsah nebo existenci webových stránek třetích stran, ke kterým jsou vytvořeny hypertextové odkazy. Napojení na tyto stránky je na vlastní riziko uživatele.