Prohlášení o ochraně osobních údajů (uchazeči o zaměstnání)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, proč a jak shromažďujeme údaje o uchazečích o zaměstnání, jak tyto údaje chráníme a jak dlouho je uchováváme. Vaše údaje uchováváme co nejbezpečněji a v maximální možné míře zabezpečené, přičemž je chráníme před ztrátou a neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, a budeme s vašimi osobními údaji zacházet v přísném souladu s platnými právními předpisy na ochranu údajů, zejména pak v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“) (v příslušných případech).

1. Jaký je účel a právní základ pro zpracování mých osobních údajů?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zaregistrovat vaši žádost o zaměstnání v naší společnosti. Pokud tato žádost povede k zahájení našeho výběrového řízení, poslouží vaše osobní údaje k vytvoření profilu, což znamená, že skupina Tessenderlo Group zpracuje veškeré potřebné údaje, které jsou požadovány, abychom s ohledem na potenciální nábor zaměstnanců vaši žádost o zaměstnání posoudili.

Zpracování vašich údajů je proto nezbytné za účelem podniknutí kroků před uzavřením pracovní smlouvy a je v oprávněných zájmech skupiny Tessenderlo Group, tj. v zájmu posoudit a vyhodnotit vás před rozhodnutím o nabídce zaměstnání.

V případě pozitivního vyhodnocení a rozhodnutí o přijetí budeme vaše osobní údaje používat také k vypracování pracovní smlouvy.

V případě rozhodnutí o nepřijetí si vaše osobní údaje po určitou dobu (viz 6) uchováme, abychom vás mohli kontaktovat, pokud by případné budoucí pracovní příležitosti odpovídaly vašemu profilu. To také patří do oprávněných zájmů skupiny Tessenderlo Group.

2. Jaké kategorie vašich osobních údajů budou zpracovávány?

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vás týkají nebo na základě kterých můžete být identifikováni. Anonymní údaje, bez možnosti vaší identifikace, nemohou být považovány za osobní údaje.

Pro výše uvedené účely může zpracování osobních údajů zahrnovat:

 • standardní údaje týkající se vaší totožnosti (příjmení, jméno (jména), adresa atd.),
 • osobní údaje (datum a místo narození, státní příslušnost, pohlaví, telefonní číslo, e-mailová adresa, koníčky a zájmy atd.),
 • vaše fotografie, pokud nám ji dobrovolně poskytnete (např. v rámci životopisu),
 • členství,
 • údaje o vašich odborných zkušenostech (profil, údaje o předchozích zaměstnavatelích, ukončení posledních zaměstnání a vykonané práce, speciální projekty apod.), včetně kontrol referencí, pokud jste nám ve svém životopise reference poskytli (což znamená, že jste nám poskytli souhlas osoby dávající reference kontaktovat),
 • údaje o vašem vzdělání (diplomy, certifikáty, stáže, speciální školení apod.),
 • jazykové znalosti,
 • v příslušných případech: zda máte povolení k práci a/nebo trvalé bydliště na území Evropského hospodářského prostoru (EHP),
 • jakékoliv další osobní údaje, které nám předkládáte jako součást vaší žádosti, týkající se výkonu této funkce,
 • digitální posouzení prostřednictvím internetu (účet na sociálních sítích), pokud je tato možnost pro nás otevřená,
 • výsledky testů posouzení prováděných centry pro hodnocení a posuzování,
 • údaje ze zpracování žádosti (např. otázky v pracovních pohovorech, zpětná vazba, důvod pro přijetí, počet žádostí, poznámky pro kandidáty/uchazeče a poznámky od nich),
 • jakékoliv jiné osobní údaje (než jsou uvedeny výše), které vyžadují zpracování podle zákona,
 • v případě dotazů nebo žádostí o zaměstnání prostřednictvím on-line platformy pro podávání žádostí na webové stránce skupiny Tessenderlo Group:
  • poznámky pro kandidáty/uchazeče a poznámky od nich pomocí e-mailových služeb aplikace včetně oznámení,
  • on-line údaje (například adresa IP, ID uživatele, použité mobilní zařízení, operační systém, poskytovatel internetového připojení, datum a čas přihlášení a odhlášení),
  • údaje z komunikací (např. e-mailová adresa, soukromá a firemní adresa, soukromá a firemní telefonní čísla, ID pro Skype, čísla ID do sociálních sítí, obsah e-mailů),
  • on-line údaje o využití v souvislosti s platformou (např. ID souborů cookie, digitální otisky prstů, adresy IP, historie adres URL atd.),
  • přihlašovací údaje (např. ID uživatele, heslo, datum aktivace, datum vytvoření, počet neúspěšných přihlášení, datum úpravy, typ stavu, datum a stav ověření a informace, které umožňují zkontrolovat, zda a kým byly do platformy osobní údaje zadány, upraveny nebo odstraněny).

Tyto údaje nám nejste povinni poskytnout. Pokud tak ale neučiníte, může to mít negativní dopad na vaše šance na přijetí.

3. Kdo bude mít přístup k mým osobním údajům?

Personální oddělení a vaši předpokládaní hierarchičtí nadřízení pracovníci budou mít přístup k vašim osobním údajům na základě přísného pravidla „nutné vědět“, tedy ty osoby, které vaše údaje potřebují znát pro výše popsané účely.

Vaše údaje nepředáváme žádným jiným třetím stranám, s výjimkou center pro hodnocení a posuzování apod., případně jiné třetí straně v případě, že je to relevantní pro náborový proces. K vašim osobním údajům může přistupovat třetí strana, která nám poskytuje náborové služby nebo jejíž on-line platformu pro podávání žádostí používáme ke komunikaci s (potenciálními) uchazeči o zaměstnání a ke zpracování žádostí, dotazů, zpráv, dokumentů atd., které nám uchazeči o zaměstnání zasílají („poskytovatelé náborových služeb“). Poskytovatelé náborových služeb budou vaše osobní údaje zpracovávat pouze v zastoupení skupiny Tessenderlo Group a podle pokynů skupiny Tessenderlo Group.

4. Budou mé osobní údaje přenášeny mimo mou zemi bydliště?

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru zaměstnanecké pozice, o kterou žádáte, a/nebo k mezinárodnímu charakteru skupiny Tessenderlo Group může být nezbytné, aby jeden nebo více zaměstnanců z přidružené společnosti Tessenderlo Group ze skupiny společností Tessenderlo Group, která se potenciálně nachází ve třetí zemi mimo EHP, vyžádali přístup k vašim osobním údajům s cílem tyto osobní údaje zpracovat a/nebo uložit pro účely popsané výše. Za účelem přenosu vašich osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů skupina Tessenderlo Group zavedla odpovídající záruky v souladu s nařízením GDPR, zejména pak se standardními smluvními doložkami EU.

Poskytovatelé náborových služeb osobní údaje předávají (subdodavatelům) mimo EHP pouze tehdy, pokud jsou přijata vhodná ochranná opatření v souladu s nařízením GDPR (v příslušných případech), zejména v souladu se standardními smluvními doložkami EU.

5. Bude skupina Tessenderlo Group využívat automatizované rozhodování?

Automatizovaná rozhodnutí jsou definována jako rozhodnutí o jednotlivcích, která jsou založena výhradně na automatizovaném zpracování údajů a která mají právní účinky nebo významně ovlivňují dotyčné osoby.

Skupina Tessenderlo Group zpravidla automatizované rozhodování, jak je popsáno výše, nepoužívá. Skupina Tessenderlo Group nezakládá své rozhodnutí o vašem přijetí či nepřijetí pouze na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů.

6. Jak dlouho budou moje osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely popsané výše. Pokud příslušné právní předpisy nepožadují jiné období uchovávání, v případě, že nábor nepovede k pracovnímu poměru, vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu maximálně tří let od ukončení postupu zpracování žádosti o zaměstnání pro účely popsané v bodě 1. Pokud by skupina Tessenderlo Group považovala váš profil za výjimečný, uchováme si vaše údaje tak dlouho, dokud se budeme domnívat, že je v zájmu vás i nás, abychom vás mohli kontaktovat, pokud případné budoucí pracovní příležitosti budou odpovídat vašemu profilu. Samozřejmě můžete vždy uplatnit své právo na vymazání či vznesení námitek.