​Prohlášení o ochraně osobních údajů pro externí subjekty (obchodní jednání)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, proč a jak shromažďujeme údaje o kontaktních osobách externích subjektů v rámci každodenní činnosti skupiny Tessenderlo Group, jak tyto údaje chráníme a jak dlouho je uchováváme. Vaše údaje uchováváme co nejbezpečněji a v maximální možné míře zabezpečené, přičemž je chráníme před ztrátou a neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, a budeme s vašimi osobními údaji zacházet v přísném souladu s platnými právními předpisy na ochranu údajů, zejména pak v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“) (v příslušných případech).

1. Jaký je účel a právní základ pro zpracování mých osobních údajů?

Skupina Tessenderlo Group bude legálně zpracovávat vaše osobní údaje, a to hlavně pro jeden z následujících (relevantních) právních důvodů:

 • dodržování našich zákonných povinností, jako jsou povinné vykazování, daňové a účetní požadavky („právní povinnost“),
 • poskytli jste svůj souhlas, přičemž svůj souhlas můžete kdykoli odvolat („souhlas“),
 • splnění našich legitimním obchodních zájmů nebo zájmů třetí strany, pokud nepřevažují vaše zájmy nebo základní práva a svobody; tuto situaci budeme posuzovat případ od případu („oprávněný zájem“).

Na základě našich oprávněných zájmů může skupina Tessenderlo Group zpracovávat vaše osobní údaje zejména pro:

 • plánování, vedení a sledování obchodu a našich smluv,
 • interní analýzy a průzkum trhu,
 • komunikace s (potenciálními) zákazníky, dodavateli, poskytovateli služeb apod.,
 • smluvní jednání, např.:
  • zaslání cenové nabídky e-mailem,
  • žádost o ceník poplatků,
 • provádění a řízení smlouvy, např.:
  • plnění objednávky a/nebo smlouvy,
  • zasílání faktur a upomínek,
  • v návaznosti na jakékoli otázky nebo stížnosti, které byste s námi mohli řešit
 • obecné řízení zákazníků, např.:
  • interní nástroj CRM,
 • přímý marketing / reklama,
  • zejména s cílem propagovat výrobky nebo služby shodné nebo podobné těm, které jste od nás objednali (například: informační bulletin),
  • budete vždy mít možnost odhlásit se z přijímání zásilek přímého marketingu.

2. Jaké kategorie vašich osobních údajů budou zpracovávány?

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vás týkají nebo na základě kterých můžete být identifikováni. Anonymní údaje, bez možnosti vaší identifikace, nemohou být považovány za osobní údaje. Podrobnosti o společnosti nelze považovat za osobní údaje.

Pro výše uvedené účely může zpracování osobních údajů zahrnovat:

 • identifikační údaje, včetně:
  • vašeho příjmení a křestního jména (křestních jmen),
  • pracovního telefonního čísla,
  • pracovní e-mailové adresy,
 • společnost, pro kterou pracujete, vaše pracovní místo a funkce v této společnosti,
 • jakékoliv další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete a které jsou relevantní pro účely popsané výše,
 • jakékoliv jiné osobní údaje (než jsou uvedeny výše), které vyžadují zpracování podle zákona.

3. Odkud vaše osobní údaje pocházejí?

Osobní údaje se shromažďují pouze tehdy, když nám je poskytnete v rámci, např., registrace, vyplněním formulářů nebo zasláním e-mailů a při objednávání produktů nebo služeb, při zasílání dotazů nebo požadavků (například: pošlete nám e-mail s žádostí o cenovou nabídku nebo s nákupní objednávkou s kontaktními údaji, které jsou uvedeny v e-mailovém podpisu).

4. Kdo bude mít přístup k mým osobním údajům?

Za určitých okolností budeme muset kvůli výše popsaným účelům vaše osobní údaje předat nebo sdělit přidruženým společnostem nebo obchodním partnerům skupiny Tessenderlo Group, případně poskytovatelům služeb (například poskytovatelům služeb IT, poskytovatelům zasilatelských služeb nebo mediálním agenturám, které mohou vaše osobní údaje použít pouze k produkci reklamních materiálů a/nebo jejich zaslání našim zákazníkům, nebo instituce výzkumu trhu, které naším jménem provádějí průzkumy). Externí poskytovatelé služeb zpracovávají vaše osobní údaje pouze v zastoupení skupiny Tessenderlo Group a v souladu s pokyny skupiny Tessenderlo Group.

5. Budou mé osobní údaje přenášeny mimo mou zemi bydliště?

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru skupiny Tessenderlo Group může být nezbytné, aby jeden nebo více zaměstnanců z přidružené společnosti skupiny společností Tessenderlo Group, která se potenciálně nachází ve třetí zemi mimo EHP, vyžádali přístup k vašim osobním údajům s cílem tyto osobní údaje zpracovat a/nebo uložit pro účely popsané výše. Za účelem přenosu vašich osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů skupina Tessenderlo Group zavedla odpovídající záruky v souladu s nařízením GDPR, zejména pak se standardními smluvními doložkami EU.

6. Jak dlouho budou moje osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy pouze po takovou dobu, která je přiměřeně nezbytná pro výše uvedené účely.